News & events

News

17 February 2022

Ucwaningo lokuhlola ukusabalala kwengculazi eNingizimu Africa

Human Sciences Research Council (HSRC)

Kuqalile ukwenziwa kocwaningo lokuhlola ukusabalala kwengculazi eNingizimu Africa. Lolucwaningo lwenziwa umkhandlu iHuman Science Research Council ubambisene noHulumeni wase Melika. Kulo kuzohlolwa abantu abangaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye nantathu behlolelwa leligciwane kuzozonke izifundazwe. Lolucwaningo selwenziwa okwesithupha kusukela lwaqala ngo 200.

Human Sciences Research Council (HSRC)

Related Articles